Meniu Închide

Dezbateri în cadrul ARA privind stadiul proiectelor de ap? ?i ap? uzat?

 

      În perioada 30 iulie -1 august 2017, reprezentan?ii Euro Apavol au participat la ?edin?a Asocia?iei Române a Apei- Patronatului  Apei desf??urat? la Craiova. În cadrul întâlnirilor au fost analizate stadiul actual ?i perspectivele Programului Opera?ional Infrastructur? Mare (POIM) 2014-2020, modific?rile legislative propuse de c?tre grupul de lucru coordonat de MDRAPFE privind clarificarea Ordinului nr. 344/2004 (privind utilizarea n?molului în agricultur?).

      În cadrul dezbaterilor au fost analizate bunele practici din implementarea proiectelor finan?ate prin Programul Opera?ional Sectorial Mediu 2007-2013, precum ?i nout??ile aduse de Ghidul Solicitantului pentru POIM, printre care se num?r? eligibilitatea cheltuielilor cu achizi?ia terenului în cazul în care o localitate nu de?ine teren pentru realizarea investi?iilor. 

     Printre problemele semnalate s-a eviden?iat necesitatea simplific?rii procedurilor pentru scoaterea din circuitul agricol ?i circuitul forestier a terenurilor pe care se vor amplasa investi?iile.

    Aspectele financiare dezb?tute s-au axat pe necesitatea stabilirii unei monografii contabile unitare la nivel na?ional privind contabilitatea proiectelor cu finan?are europeana. Analizele de caz au vizat posibilitatea re?inerii penalit??ilor aplicate antreprenorilor din situa?ii de plat?, precum ?i regimul sumelor ob?inute din penalit??i.

    În privin?a legisla?iei privind achizi?iile sectoriale, printre problemele semnalate de operatorii regionali s-au num?rat: utilizarea criteriului de atribuire “pre?ul cel mai sc?zut” ce conduce la atribuirea unor contracte cu pre?uri foarte mici în raport cu valoarea estimat?, cu risc în execu?ie; lipsa unor instruc?iuni în domeniul achizi?iilor publice care s? înlocuiasc? legisla?ia ter?iar? aplicabil? în perioada de valabilitate a O.U.G. nr. 34/2016. S-a apreciat c? este necesar? clarificarea rolului ?i implic?rii observatorilor UCVAP în derularea procedurilor de achizi?ie public?.

    În cadrul schimburilor de experien??, exper?ii Euro Apavol au prezentat stadiul preg?tirii proiectului de investi?ii „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de ap? ?i ap? uzat? în aria de operare a S.C. Euro Apavol S.A.”, prin care  270.364 locuitori vor beneficia de investi?ii în infrastructura de ap?, prin înfiin?area/extinderea a peste 502 km de re?ea,  realizarea a 54 foraje, reabilitarea/construirea a 10 sta?ii de tratare a apei, 6 sta?ii de clorinare ?i 19 rezervoare de înmagazinare de ap?. Investi?iile în sectorul de ap? uzat? vor aduce beneficii pentru  278.532 locuitori ce vor beneficia de extinderea cu peste 512 km a re?elor de canalizare menajer? ?i reabilitarea/construirea a 6 sta?ii de epurare ap? uzat?.

 

Asocia?ia Român? a Apei (ARA) este o asocia?ie patronal? ?i profesional? ce reune?te profesioni?ti din domeniul apei, la nivel na?ional ?i international.

*Dezbateri în cadrul ARA privind stadiul proiectelor de ap? ?i ap? uzat?* În perioada 30 iulie -1 august 2017, reprezentan?ii Euro Apavol au participat la ?edin?a Asocia?iei Române a Apei- Patronatului  Apei desf??urat? la Craiova. În cadrul întâlnirilor au fost analizate stadiul actual ?i perspectivele Programului Opera?ional Infrastructur? Mare (POIM)…