Meniu Închide

Documente de interes public – Legislație

Lista informatiilor de interes public din oficiu la nivelul S.C. EURO APAVOL S.A., conform art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

 

 1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
 2. Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
 3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
 4. Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
 5. Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
 6. Programele şi strategiile propria;
 7. Lista cuprinzând documentele de interes public;
 8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
 9. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se considera vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

       Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea noastră sunt:

 • Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice;
 • Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare;
 • Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
 • Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
 • Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.
 • Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, modificată şi completată;
 • Legea nr. 107/1996 privind legea apelor, modificată şi completată;
 • Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificată şi completată;
 • Hotărârea nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate, modificată şi completată;
 • Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale;
 • Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
 • Hotărârea nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii;
 • Hotărârea nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice;
 • Hotararea de Guvern nr.745/2007 – pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • Ordinul presedintelui A.N.R.S.C. nr. 65/2007 – privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa și de canalizare

Pentru mai multe informatii si detalii referitoare la legislatia actuala de domeniu, se pot consulta documentatiile puse la dispozitia dvs. pe site-ul http://www.anrsc.ro/

Glosar termeni​

Documentatia folosita in contracte si alte acte logistice se supune urmatoarelor definitii:

Apa potabila – apa care indeplineste indicatorii de potabilitate prevazuti de legislatia in vigoare;

Ape uzate menajere – apele rezultate din folosirea apei in gospodarii, institutii publice si servicii, care provin cu precadere din metabolismul uman si din activitati menajere si igienico-sanitare;

Pentru mai multe informatii si detalii referitoare la legislatia actuala de domeniu, se pot consulta documentatiile puse la dispozitia dvs. pe site-ul http://www.anrsc.ro/

Glosar termeni​

Documentatia folosita in contracte si alte acte logistice se supune urmatoarelor definitii:

Apa potabila – apa care indeplineste indicatorii de potabilitate prevazuti de legislatia in vigoare;

Ape uzate menajere – apele rezultate din folosirea apei in gospodarii, institutii publice si servicii, care provin cu precadere din metabolismul uman si din activitati menajere si igienico-sanitare;

ACORD DE PRELUARE A APELOR UZATE

Evacuarea apelor uzate în reţeaua publică de canalizare poate fi realizată numai pe baza unor documente justificative şi respectând normele şi normativele în vigoare cu privire la condiţiile şi calitatea apelor evacuate.

Contractele de analiză apă uzată pot fi încheiate cu societăţile agreate de Asociaţia de Acreditare din România .

Pentru mai multe detalii accesaţi RENAR.