Meniu Închide

S.C. Euro Apavol S.A. v? informeaz? c? pute?i primi si pe E-mail factura de ap?/canalizare. Pentru realizarea acestei opera?iuni este necesar s? ne trimite?i un E-mail în care s? fie trecut numele, adresa dvs si adresa de e-mail. E-mailul dvs trebuie trimis c?tre comercial@apavol.ro.

S.C. Euro Apavol S.A.ureaza tuturor colaboratorilor, La Multi Ani! Un an mai bogat în împliniri, mai înalt în aspira?ii ?i plin de succese.

S.C. Euro Apavol S.A.

S.C. Euro Apavol S.A.va ureaza ca s?rb?toarea de craciun s? v? aduc? lini?te, c?ldura ?i armonie în suflet.

S?rb?tori binecuvântate!

S.C. Euro Apavol S.A.

La multi ani, România! La multi ani, romani! 

Ziua na?ional? a României a fost între 1866-1947 ziua de 10 mai, apoi, între 1948-1989, ziua de 23 august. Prin legea nr. 10 din 31 iulie 1990, promulgat? de pre?edintele Ion Iliescu ?i publicat? în Monitorul Oficial nr. 95 din 1 august 1990, ziua de 1 decembrie a fost adoptat? ca zi na?ional? ?i s?rb?toare public? în România. Aceast? prevedere a fost reluat? de Constitu?ia României din 1991, articolul 12, alineatul 2. Opozi?ia anticomunist? din România a pledat în 1990 pentru adoptarea zilei de 22 decembrie drept s?rb?toare na?ional?, fapt consemnat în stenogramele dezbaterilor parlamentare.

S.C. Euro Apavol S.A.

 

La multi ani, tuturor celor care poarta numele Sfantului Andrei!

Ast?zi, 30 noiembrie, întreaga cre?tin?tate îl pr?znuie?te pe Sfântul Andrei, Cel dintâi chemat la apostolie. Pentru noi românii, s?rb?toarea acestui sfânt are o importan?? aparte, întrucât el este “na?ul de botez” al poporului nostru.

S.C. Euro Apavol S.A.

S.C. EURO APAVOL S.A. face un apel public c?tre to?i utilizatorii/beneficiarii de servicii de alimentare cu ap? ?i/sau de canalizare care nu au înc? perfectate contracte de furnizare servicii, s? se prezinte pân? la data de 19.12.2016 la sediul societ??ii din str. Sergent Gheorghe Dinc? nr. 19 A,B,C, Voluntari, jud. Ilfov.Pentru utilizatorii de servicii care se prezint? în acest termen în vederea încheierii contractului, conducerea S.C. EURO APAVOL S.A. a hot?rât s? renun?e la calculul penalit??ilor ?i la sanc?iunile contraven?ionale prev?zute de legisla?ia în vigoare (legea serviciilor de utilit??i nr.51/2006).Neprezentarea în termenul precizat atrage dup? sine, în afara calcului de penalit??i ?i sistarea serviciilor, cheltuielile generate de debran?area/ rebran?area urmând s? fie suportate de c?tre utilizator.În speran?a c? ve?i da curs solicit?rii noastre, v? a?tept?m la sediul S.C. EURO APAVOL S.A. de luni pân? vineri între orele 8:30 – 16:00.Pentru informa?ii suplimentare pute?i suna la nr. de telefon:0759.020.997. – Comercial. E-mail:office@apavol.ro.

S.C. Euro Apavol S.A

La intiativa Primarului Florentin Costel Pandele, impreuna cu echipa S.C Euro Apavol S.A, s-a hotarat ca toti locuitorii orasului Voluntari care fac dovada unor venituri sub 1000 Ron / familie si doresc sa incheie contracte de furnizare a serviciului de alimentare cu apa si/sau de canalizare, sa beneficieze de un discount commercial de 25% pentru executia bransamentului de apa si a racordului de canalizare.

In sprijinul consumatorilor, S.C Euro Apavol S.A. s-a gandit sa ofere acestora posibilitatea de bransare la reteaua noastra de apa/canalizare, prin introducerea unui program ce presupune plata bransamentului IN RATE (ratele stabilindu-se ulterior la sediul S.C Euro Apavol S.A, din strada Sergent Gheorghe Dinica, nr. 19, A,B,C, Voluntari –Directia Comerciala)

S.C. Euro Apavol S.A

SC Euro Apavol SA, va aduce la cunostinta faptul ca în data 12.10.2016, între orele 09,00-20,00, va avea loc o lucrare de interven?ie la re?eaua public? de alimentare cu ap?, ceea ce va genera lipsa de presiune în Cartierul Pipera.V? st?m la dispozi?ie pentru orice alt? informa?ie suplimentar?.Dispecerat: 021.270.30.13. V? mul?umim pentru în?elegere!

S.C. Euro Apavol S.A

Anun? Oprire Apa,SC Euro Apavol SA, va aduce la cunostinta faptul ca în data de 03 august 2016, între orele 10,00-12,00, va fi oprit? alimentarea cu ap? pe ?oseaua Petricani în vederea moderniz?rii sistemului de alimentare cu ap?, lucr?ri realizate de Apa Nova. V? mul?umim pentru în?elegere!

S.C. Euro Apavol S.A

Anun? Oprire Apa,SC Euro Apavol SA., v? aduce la cuno?tin?a faptul c? în data de 22.07.2016, în intervalul orar 08:00 – 16:00, se va opri alimentarea cu ap? potabil? în localitatea 1 DECEMBRIE, datorit? lucr?rilor de sp?lare, igienizare bazin de înmagazinare ap? potabil?.Mai multe informa?ii pot fi ob?inute la num?rul de telefon:0756034059 – ?ef sucursala Giurgiu – Bone Florian.Mul?umim pentru în?elegere ?i ne cerem scuze pentru disconfortul creat!!!

S.C. Euro Apavol S.A

Ziua de „Sf. Ilie” este ?i „Ziua gospodarului din sistemul de canalizare ?i alimentare public? cu apa”Echipa SC Euro Apavol SA v? informeaz? c?, în conformitate cu prevederile contractului colectiv de munc? încheiat la nivel de ramur? a operatorilor de servicii de ap? ?i de canalizare, ziua de 20 iulie este zi liber?, fiind declarat? Ziua Lucr?torului din Serviciile Publice de alimentare cu ap? ?i de canalizare.SC Euro Apavol SA va asigura în continuare activit??ile pe care le desf??oar? în mod curent, respectiv interven?iile la re?elele de ap? ?i canalizare prin echipele de permanen?? 24/24h.

S.C. Euro Apavol S.A

29.06.2016

Consumatorii (utilizatorii) care nu au încheiat contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu ap? ?i/sau de canalizare cu S.C. EURO APAVOL SA, în calitate de operator regional al serviciului de alimentare cu ap? ?i/sau de canalizare, sunt invita?i la sediul Operatorului (str. Sergent Gheorghe Dinc? nr. 19 A,B,C, ora?ul Voluntari) pentru întocmirea ?i semnarea contractului.EURO APAVOL SA reaminte?te utilizatorilor serviciilor de ap? ?i canalizare prevederile art. 47 alin. (1) lit. “d” din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilit??i publice, conform c?rora:“(1) Constituie contraven?ie în domeniul serviciilor de utilit??i publice ?i se sanc?ioneaz? cu amend? de la 500 lei la 1.000 lei urm?toarele fapte:… d) utilizarea f?r? contract de furnizare/prestare a serviciilor de utilit??i publice”.

S.C. Euro Apavol S.A.

28.06.2016

Avertizare MeteorologicaCOD GALBENPentru intervalul 28.06, ORA 10.00 – 28.06, ORA 23.00În intervalul men?ionat, în zonele montane, precum ?i în Moldova, Muntenia, Dobrogea ?i în cea mai mare parte a Transilvaniei ?i a Maramure?ului vor fi perioade cu instabilitate atmosferic? accentuat?. Aceasta se va manifesta prin averse toren?iale, frecvente desc?rc?ri electrice, intensific?ri de vânt ce vor lua ?i aspect de vijelie ?i grindin?. Cantit??ile de ap? vor dep??i 20 l/mp ?i punctiform 50 l/mp, cu prec?dere în zona montan?. Începând din noaptea de mar?i spre miercuri (28/29 iunie), aria manifest?rilor specifice instabilit??ii atmosferice se va restrânge treptat c?tre partea de est ?i sud-est a teritoriului.

28.06.2016

Operatorul regional EURO APAVOL S.A. atrage aten?ia tuturor beneficiarilor de servicii c? sistemele de canalizare sunt destinate exclusiv prelu?rii apelor uzate menajere (ape rezultate din activit??i menajere, igienico-sanitare, din metabolismul uman) ?i a apelor pluviale.Sfaturi ce pot ajuta la protejarea retelei de canalizare ?i, implicit, a mediului înconjur?tor:– Resturile menajere nu trebuie aruncate prin scurgerea de la chiuvet?, ci la gunoi, în saci menajeri;– Uleiul uzat, folosit la g?tit, nu trebuie aruncat la chiuvet? sau în vasul de toalet?, deoarece poate infunda instala?iile sanitare. În timp, acest “obicei” poate duce la obturarea conductelor, blocând astfel re?elele de canalizare.- Materialele de construc?ii trebuie transportate în zonele amenajate pentru depozitarea acestora. Dac? aruncati în gurile de canalizare resturile r?mase (beton, ciment, nisip), risca?i sa înfunda?i întreaga re?ea de canalizare.- Niciodat? nu bloca?i gurile de scurgere ?i c?minele de vizitare.Prin respectarea acestor reguli, putem proteja sistemul de canalizare ?i mediul înconjur?tor!

22.06.2016

Ca urmare a temperaturilor excesive inregistrate in ultima perioada si a consumului exagerat de apa inregistrat la unii dintre clientii care folosesc apa, in special, la irigarea gradinilor, au fost create disfunctionalitati in asigurarea furnizarii in conditii normale a apei catre cetateni.Apa folosita in exces la udarea gradinilor a dus la disfunctionalitati in distributia apei potabile,  cauzand scaderea presiunii la reteaua publica de alimentare cu apa a orasului Voluntari, astfel S.C. Euro Apavol S.A. va aduce la cunostinta obligatiile contractuale coroborate cu prevederile legale in vigoare:

  •  Apa potabil? distribuit? prin sistemele de alimentare cu ap? este destinat? satisfacerii cu prioritate a nevoilor gospod?re?ti ale popula?iei, ale institu?iilor publice, ale operatorilor economici;
  •  Utilizarea apei potabile în alte scopuri decât cele men?ionate mai sus, este permis? numai în m?sura în care exist? disponibilit??i fa?? de necesarul de ap? potabil? al localit??ilor, stabilit potrivit prescrip?iilor tehnice în vigoare;
  •  Pentru satisfacerea altor nevoi, cum ar fi stropitul str?zilor ?i al spa?iilor verzi, sp?latul pie?elor ?i al str?zilor, sp?larea periodic? a sistemului de canalizare, sp?larea autovehiculelor ?i consumul tehnologic al unit??ilor industriale, se va utiliza ap? industriala;

Avand in vedere zilele caniculare, va solicitam sa respectati aceste masuri, in caz contrar vom fi nevoiti sa sistam pe perioade determinate distributia apei potabile.

Masura va fi implementata doar pe perioada zilelor caniculare, consumatorii fiind sfatuiti sa-si creeze rezerve de apa.

22.06.2016

Va informam faptul ca in perioada 27.06-03.07.2016, incepand cu orele 22:00, Serviciul Judetean de Dezinsectie si Ecologizare Mediu Ilfov va efectua tratamente pentru combaterea insectelor de disconfort (muste, tantari,etc).Acest tratament se va efectua terestru si este TOXIC pentru albine, pesti si organisme acvatice.

10.06.2016

Începând de duminic?, 12 iunie, S.C. EURO APAVOL S.A. ac?ioneaz? cu utilaje ?i oameni pentru a elimina efectele precipita?iilor abundente din ora?ul Voluntari. În urma avertiz?rilor emise de c?tre Administra?ia Na?ional? de Meteorologie privind instabilitatea atmosferic?, compania a mobilizat resursele necesare pentru interven?ii rapide.

SC Euro Apavol SA

SC Euro Apavol SA realizeaza lucrari de extindere a retelei de apa pe strada Mihai Eminescu. Apa este o resurs? vital?, iar eforturile companiei se îndreapt? spre asigurarea accesului fiec?rei persoane la aceast? resurs?.

06 mai 2016

SC Euro Apavol SA va informeaza ca Strada Poet Andrei Muresanu, se afla in planul de investitii pentru anul in curs. In acest sens, au fost demarate discutii cu Directia Investitii din cadrul Primariei Orasului Voluntari astfel incat lucrarile de racordare a gospodariilor la reteaua de apa sa se coordoneze cu lucrarile de modernizare a structurii rutiere.

SC Euro Apavol SA

06 mai 2016

SC Euro Apavol SA realizeaz? lucr?ri de racordare a consumatorilor de pe strada Avram Iancu din Ora?ul Voluntari.Astfel, un num?r de 73 de gospod?rii vor fi conectate la sistemul de alimentare cu ap? al localit??ii, asigurându-se func?ionarea în parametri optimi, precum ?i eliminarea efectului negativ asupra mediului. Prin investi?iile realizate, Euro Apavol SA asigur? conformarea cu prevederile directivelor europene în domeniu, ale c?ror obiective sunt protejarea s?n?t??ii popula?iei de efectele adverse ale oric?rui tip de contaminare a apei destinate consumului uman ?i asigurarea unei ape de calitate destinat? consumului uman.

SC Euro Apavol SA

02 aprilie 2016

SC Euro Apavol SA continu? programul de investi?ii din zona cuprins? între strada Popasului ?i strada Magnoliei. Una din lucr?rile în curs de realizare este introducerea re?elei de ap? pe strada Rozelor. Realiz?m în prezent toat? infrastructura fizic? pe aceast? strad? prin care se asigur? aprovizionarea popula?iei cu apa potabil?, pentru consum menajer ?i pentru combaterea ?i prevenirea incendiilor. Echipele noastre au o vast? experien?? în domeniul execu?iei instala?iilor de ap? ?i canalizare. În vederea asigurarii calit??ii serviciilor noastre ?i satisfacerea exigen?elor clien?ilor nostri ?inem cont de: nevoile clien?ilor; folosirea unor materiale de calitate; siguran?? ?i rapiditate în execu?ia lucr?rilor.

SC Euro Apavol SA

*S.C. Euro Apavol S.A.*  v? informeaz? c? pute?i primi si pe E-mail factura de ap?/canalizare. Pentru realizarea acestei opera?iuni este necesar s? ne trimite?i un E-mail în care s? fie trecut numele, adresa dvs si adresa de e-mail. E-mailul dvs trebuie trimis c?tre comercial@apavol.ro. *S.C. Euro Apavol S.A.* 18 ianuarie…