Meniu Închide

Stima?i utilizatori,

S.C. EURO  APAVOL S.A. în  calitate de operator regional al seviciilor de alimentare cu ap? ?i  canalizare,  a demarat accesarea Fondurilor Europene în vederea dezvolt?rii ?i îmbun?t??irii calit??ii serviciilor oferite ?i a calit??ii apei pe raza Ora?ului Voluntari.

             Pentru asigurarea  sustenabilit??ii   Proiectului de Dezvoltare a Ora?ului, o condi?ie esen?ial? este cre?terea  gradului de conectare a popula?iei ora?ului la serviciile de ap? ?i canalizare la 98%.

De asemenea, S.C. Euro  Apavol S.A. pentru a îndeplini ?i condi?iile de sustenabilitate financiar? a proiectului de dezvoltare regional?, aduce la cunos?in?? tuturor utilizatorilor s?i, persoane fizice ?i juridice, c? începând cu data de 15  ianuarie 2018, va practica urm?toarele tarife:

Specifica?ie     –    Ap? potabil? produs?, transportat? ?i distribuit? în ora?ul Voluntari

Pre?/Tarif  pentru popula?ie lei/mc           –    5,33

Pre?/Tarif  pentru rest utilizatori lei/mc    –    4,89

Cot? TVA                                                     –     9%

Specifica?ie     –     Canalizare pentru ora?ul Voluntari

Pre?/Tarif  pentru popula?ie lei/mc           –    1,32

Pre?/Tarif  pentru rest utilizatori lei/mc    –    1,11

Cot? TVA                                                     –     19%

La facturarea serviciului de canalizare, tariful final se va determina având în vedere tariful la canalizare, men?ionat mai sus, la care se adaug? tariful la canalizare aprobat pentru S.C. Apa Nova Bucure?ti S.A., care colecteaz? apa uzat? ?i meteoric? din sistemul de canalizare al ora?ului Voluntari.

Astfel, tariful pentru serviciul de canalizare se compune din:

  • 1,11 lei ( fara T.V.A.) aprobat pentru ora?ul Voluntari,  la care se adaug?
  • 1,23 lei (fara TVA) tariful de canalizare aprobat pentru S.C. Apa Nova Bucure?ti S.A. la data de 29.06.2017 conform aviz A.N.R.S.C. nr. 506311.

 

Pentru Ora?ul Voluntari,  Jude?ul Ilfov, pre?urile  ?i tarifele la serviciile  publice de alimentare cu ap? ?i de canalizare, men?ionate mai sus,  sunt avizate de Autoritatea Na?ional? de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilit??i Publice,  conform Aviz nr. 513462 din data de 21.12.2017.

           

R?mânem la dispozi?ia dumneavoastr? pentru a v? oferi orice alte detalii ve?i considera necesar ?i v? rug?m s? primi?i expresia întregii noastre considera?ii.

*/Stima?i utilizatori,/* *S.C. EURO  APAVOL S.A*. în  calitate de operator regional al seviciilor de alimentare cu ap? ?i  canalizare,  a demarat accesarea Fondurilor Europene în vederea dezvolt?rii ?i îmbun?t??irii calit??ii serviciilor oferite ?i a calit??ii apei pe raza Ora?ului Voluntari. Pentru asigurarea  /sustenabilit??ii /  Proiectului de Dezvoltare a Ora?ului, o condi?ie esen?ial?…